Vedtægter for Gladsaxe Jazzklub med hjemsted i Gladsaxe kommune

1. Formålet med Gladsaxe Jazzklub er, på ikke kommercielt grundlag, at skabe rammer for jazz i lokalområdet.
 
2. Gladsaxe Jazzklub kan samarbejde med andre foreninger, organisationer samt virksomheder og stå som støttegruppe ved arrangementer på linie med klubbens.
 
3. Indmeldelse i Gladsaxe Jazzklub: Jazzklubben er åben for alle.  Indmeldelse i jazzklubben sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren.

4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen bemyndiges til i løbet af året at nedsætte kontingentet til et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den resterende sæson.
Ved klubbens arrangementer opkræves en entre, der fastlægges af bestyrelsen. Entreen kan variere fra gang til gang. Mod entre, der fastsættes af bestyrelsen, er gæster velkomne.

5. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes ved elektronisk eller anden form for henvendelse til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen. Regnskabet skal foreligge senest 2 uger før generalforsamlingen og kan rekvireres hos kassereren. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette gælder også forslag om vedtægtsændringer. Ændringer kan besluttes på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de, der har betalt kontingent det år, hvori generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant for et år
  10. Eventuelt

6. Bestyrelsen består af maximalt 7 medlemmer og 2 suppleanter. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Valgperioden er på 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige årstal. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige årstal.

Ved personvalg skal afstemningen foregå skriftligt, medmindre antallet af kandidater svarer til det antal ledige pladser, som skal besættes.

Efter indtrædelse i bestyrelsen  følger suppleantens valgperiode det afgående medlems valgperiode.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og med angivelse af dagsorden anmoder om det.

8. Økonomi: Regnskabet følger kalenderåret.

9. Gladsaxe Jazzklub tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

10. Ophævelse af klubben kan kun finde sted, såfremt en lovlig indkaldt ekstraordinær/ordinær generalforsamling vedtager dette med 2/3 af de fremmødte. Eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål i Gladsaxe kommune efter generalforsamlingens beslutning.

11. Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilken alene klubben hæfter med dens formue.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 23. november 2007 med seneste ændring på generalforsamlingen den 27. januar 2012.

Dirigent
Lars Abel

Formand
Ole Kjær